Cele działania

Fundacja Równych Szans Pacynka powstała, by realizować następujące cele:

 1. Stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego człowieka
  w całym cyklu życia oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych na każdym etapie rozwoju;
 2. Niesienie pomocy szczególnie potrzebującym tj. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom
  z ubogich rodzin, wykluczonym społecznie, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się
  w trudnej sytuacji, zwłaszcza osobom i grupom zamieszkałym na obszarach wiejskich,
  a także wspieranie ich rozwoju;
 3. Promocja i ochrona zdrowia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 4. Ochrona środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i upowszechnienia odnawialnych źródeł energii;
 5. Promocja kultury i turystyki oraz propagowanie kulturalnych i sportowych form spędzania czasu wolnego;
 6. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa;
 7. Wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz kompetencji cyfrowych społeczeństwa, zwłaszcza na obszarach wiejskich;
 8. Propagowanie idei samorządności i rozwoju lokalnego, wzmacnianie pozycji sektora ngo
  w życiu publicznym i wpieranie inicjatyw oddolnych.