Co robimy?

Zgodnie ze Statutem, Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizację szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, konferencji, konkursów, wizyt studyjnych i innych wydarzeń
  o charakterze edukacyjnym,
 • Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • Promowanie i rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, edukacji, kultury
  i sztuki,
 • Propagowanie krajoznawstwa , promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia,
 • Organizowanie czasu wolnego, czynnego wypoczynku oraz zajęć pozalekcyjnych
  i pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • Organizację integracyjnego wypoczynku letniego i zimowego w postaci kolonii, zimowisk, półkolonii, obozów, zielonych szkół itp.,
 • Inspirowanie i prowadzenie wymiany dzieci i młodzieży,
 • Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, edukacyjnemu i społecznemu,
 • Realizację akcji społecznych mających na celu wspomaganie rozwoju, edukację, promocję zdrowia itp.,
 • Poprawa warunków życia i rozwoju dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci zaniedbanych,
 • Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych,
 • Prowadzenie działań i kampanii profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych
  z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową, działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem,
 • Organizację staży, subsydiowanego zatrudnienia, możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego przez osoby młode,
 • Innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w obszarze realizacji celów statutowych;
 • Prowadzenie badań i analiz w obszarze realizacji celów statutowych,
 • Wsparcie powiązań pomiędzy nauką i przedsiębiorcami oraz działanie na rzecz dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, podmiotami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, instytucjami zaufania publicznego, środkami masowego przekazu, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą,
 • Współpracę z instytucjami kultury, nauki, sportu, turystyki, zdrowia itp., o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej i wydawniczej,
 • Gromadzenie, wypracowywanie oraz pozyskiwanie środków materialnych
  z przeznaczeniem na realizację celów działania Fundacji,
 • Prowadzenie akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek,
 • Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych.